مخزن

نام گواهی تاریخ انتشار اثرانگشت(الگوریتم SHA1) دریافت گواهی
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه 2008 b8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
.
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید) 2017 65f7 8d 98 d8 1e 95 ad ae a0 89 01 d8 f5 51 c5 20 6c e2 b1
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید) 2021 7b 7a b9 ac 9d b6 2c 4a 79 9b 0b ed 2b 98 e9 fd ac 0f e3 ff
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید) 2017 ‎59 68 4e 0b 16 78 11 d1 4b 9b 0f 48 8c 66 55 bd b4 54 5d 1d
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه 2014 2d 04 c4 3f 37 bc 2b bf 50 0b 00 5a 94 51 d2 e4 1a 52 75 4f
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه 2014  752f 02 e1 3e 2e b3 4e 73 0c d5 3e 3f 64 30 e4 14 03 2c ce
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه 2014 f8 a0 f7 aa 91 82 22 41 34 fb f4 d8 6f 8a e6 fc 4f c7 e0 68
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه  2017 cf 8d c7 a0 8c 55 6b 8e d0 e1 67 2e 43 bc 30 06 24 ea d4 78
سطح دو پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) 2020 d7 13 59 f6 58 83 2d 25 37 95 0e a5 9f 41 56 6e 46 e1 b2 ed
گواهی مرجع مهر زمانی (TSA) 2021 cb 39 c2 29 be d4 3d b2 d4 53 bd de f9 13 91 86 d6 4a 9e 57

دستورالعمل ها دریافت فایل دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی
سیاست های گواهی الکترونیکی
سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور
توافقنامه مالک گواهی (سطح ارائه خدمات)
توافقنامه طرف های اعتمادکننده
آیین نامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

نام لیست ابطال دریافت لیست ابطال
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
نام سرویس مرکز میانی آدرس توضیحات
سرویس مهر زمانی (TSA) http://tsa.icmgca.ir -
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح یک http://ocsp1.icmca.ir -
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح دو http://ocsp2.icmca.ir -
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح سه http://ocsp3.icmca.ir -
مخزن LDAP ldap://ldap.icmca.ir برای اتصال به مخزن، از نرم‌افزار LDAP Browser (قابل دانلود از قسمت منوی سایت، بخش راهنما، دانلود نرم‌افزار) استفاده نمائید.