حوزه فعالیت و ارائه خدمات

مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

سازمان بورس و اواراق بهادار به عنوان نهاد مسئول در زمینه توسعه بورس الكترونیكی و ایجاد زیرساخت های لازم در زمینة تحقق آن، تأسیس مرکز صدور گواهی الكترونیكی را جزو نیازهای بازار سرمایه می داند. »مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه ایران«به عنوان یك مرکز ذیل مرکز دولتی ریشه، امور صدور و مدیریت گواهی را برای فعالان بازار سرمایه تأمین می کند. هدف اصلی از تاسیس مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه، ایجاد امنیت فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی معاملات الكترونیكی به منظور ترویج بورس الكترونیكی می باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر فعالیت های اقتصادی بازار سرمایه کشور نقش ایفا می کند. شرکت بورس نیز نقش تنظیم کنندة بازار را دارد. به این ترتیب می توان فعالیت مجموعة سازمان بورس و اوراق بهادار را فعالیتی خدماتی- اقتصادی دانست. گواهی های الكترونیكی مورد استفاده در این مجموعه در زمینه های خدماتی و اقتصادی به کار گرفته می شود. در حال حاضر، مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه تنها ارائه دهنده خدمات در زمینه صدور و مدیریت گواهی در عرصه بازار سرمایه ایران است.

ذینفعان بازار سرمایه ایران که می توانند از خدمات مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه استفاده نمایند:

  1. نهادهای بازار سرمایه ایران که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند
  2. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
  3. شرکت های کارگزاری
  4. سهام داران و مشتریان خرید و فروش سهام
  5. کارمندان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های زیرمجموعه آن
  6. کاربران سامانه های مختلف بورس و اوراق بهادار
  7. شرکت های سرمایه گذاری
  8. سایر سازمان های مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار