راهنمای درخواست ابطال گواهی

 • تکمیل بودن فرم درخواست ابطال گواهی
 • اصل و کپی هر دو روی کارت ملی (صاحب گواهی و یا متقاضی ابطال (نماینده شرکت))
 • اصل و کپی یکی از مدارک شناسایی عکسدار زیر (صاحب گواهی و یا متقاضی ابطال (نماینده شرکت)):
  • شناسنامه
  • گواهینامه
  • گذرنامه
 • کپی روزنامه رسمی آگهی تأسیس ممهور به مهر شرکت (در صورتی که متقاضی ابطال نماینده شرکت باشد)
 • کپی روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات ممهور به مهر شرکت (در صورتی که متقاضی ابطال نماینده شرکت باشد)

تذکر: این مدارک باید جدا از مدارک صدور گواهی الکترونیکی آماده و به متصدی دفتر ثبت نام تحویل گردد.


نحوه درخواست ابطال گواهی الکترونیکی

از متقاضیان ابطال گواهی الکترونیکی خواهشمند است جهت ثبت درخواست ابطال به سامانه رمیس مراجعه فرمائید.