کد خبر: 23
تعداد بازدید: 4861
تاریخ به روز رسانی: 1396/10/26 12:20
نام گروه خبر: خبر و اطلاعیه

آخرین مهلت تکمیل مدارک درخواست گواهی الکترونیکی

آن دسته از مالکین گواهی که دارای نقص در پرونده درخواست گواهی الکترونیکی خود می باشند لازم است حداکثر تا تاریخ 96/10/25 نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل مدارک، گواهی مربوطه ابطال و غیرفعال خواهد گردید.

آن دسته از مالکین گواهی الکترونیکی که تاکنون نسبت به تکمیل مدارک گواهی الکترونیکی خود اقدام ننموده اند لازم است حداکثر تا تاریخ 96/10/18 نسبت به تکمیل به مدارک خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل مدارک، گواهی مربوطه ابطال و غیرفعال خواهد گردید.