مخزن

نام گواهیاثرانگشت(الگوریتم SHA1)دریافت گواهی
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهb8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
.
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه2d 04 c4 3f 37 bc 2b bf 50 0b 00 5a 94 51 d2 e4 1a 52 75 4f
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه75 2f 02 e1 3e 2e b3 4e 73 0c d5 3e 3f 64 30 e4 14 03 2c ce
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایهf8 a0 f7 aa 91 82 22 41 34 fb f4 d8 6f 8a e6 fc 4f c7 e0 68
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه جدید65f7 8d 98 d8 1e 95 ad ae a0 89 01 d8 f5 51 c5 20 6c e2 b1
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه   جدیدcf 8d c7 a0 8c 55 6b 8e d0 e1 67 2e 43 bc 30 06 24 ea d4 78
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه جدید‎59 68 4e 0b 16 78 11 d1 4b 9b 0f 48 8c 66 55 bd b4 54 5d 1d
سطح دو پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP)fc 56 26 60 7c bf 43 55 e1 ac c2 70 5a bb c5 4f c8 7d 67 fe
گواهی مرجع مهر زمانی (TSA)cb 39 c2 29 be d4 3d b2 d4 53 bd de f9 13 91 86 d6 4a 9e 57

دستورالعمل هادریافت فایل دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی
سیاست های گواهی الکترونیکی
سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور
توافقنامه مالک گواهی (سطح ارائه خدمات)
توافقنامه طرف های اعتمادکننده
آیین نامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

نام لیست ابطالدریافت لیست ابطال
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
نام سرویس مرکز میانیآدرستوضیحات
سرویس مهر زمانی (TSA)http://tsa.icmgca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح یکhttp://ocsp1.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح دوhttp://ocsp2.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح سهhttp://ocsp3.icmca.ir-
مخزن LDAPldap://ldap.icmca.irبرای اتصال به مخزن، از نرم‌افزار LDAP Browser (قابل دانلود از قسمت منوی سایت، بخش راهنما، دانلود نرم‌افزار) استفاده نمائید.